10.04.2013/18:33

Rewolucja w paragonach

Wyczekiwane przez ludzi handlu rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących ukazało się w Dzienniku Ustaw 15 marca i weszło w życie 1 kwietnia br. Dobra wiadomość jest taka, że resort finansów zgodził się, by dopiero od października przedsiębiorcy musieli umieszczać na paragonach dodatkowe informacje.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 8 nowego rozporządzenia w kwestii czasu przechowywania kopii rolek kasowych obowiązują terminy określone w ustawie o podatku od towarów i usług (potocznie ustawa o VAT), ordynacji podatkowej oraz ustawie o rachunkowości. Oznacza to, że okres przechowywania kopii paragonów za sprzedaż dokonaną po 1 stycznia 2013 roku wynosi pięć lat i jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w praktyce daje to więc sześć lat.

Kluczową regulacją dla kas rejestrujących jest art. 111 ustawy o VAT (DzU z 2011 r. nr 177 poz.1054 ze zmianami). Zgodnie z ust. 7a pkt. 1­‑4 minister finansów określa w rozporządzeniu:
- sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (w tym dla specyficznego rodzaju działalności) oraz warunki używania kas przez podatników,
- termin zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego,
- rodzaje dokumentów, które są prowadzone lub składane w związku z używaniem kasy rejestrującej oraz wzory tych dokumentów,
- warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących, mające znaczenie dla ewidencjonowania, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących,
- terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych, uwzględniając potrzebę sprawdzenia poprawnego działania kasy rejestrującej w zakresie właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, przechowywania zarejestrowanych w niej danych, wydawania konsumentowi dowodów nabycia towarów i usług a także wydawania innych dokumentów fiskalnych.

Powyższa tematyka znalazła się w nowym rozporządzeniu, w którym ustawodawca połączył w jedno wcześniejsze projekty czterech rozporządzeń regulujące wymienione zagadnienia, co w założeniu miało zwiększyć czytelność przepisów i wyeliminować ich powtórzenia w różnych aktach prawnych.
Co ważne, nowe rozporządzenie zastępuje rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (DzU z 2008 r. nr 212 poz.1338).

Co budzi kontrowersje?

Część nowych zapisów już budzi kontrowersje i obawy handlowców, którzy zwracają uwagę na pojawiające się wątpliwości oraz problemy ze stosowaniem ich w praktyce. Chodzi np. o brak definicji drukarki fiskalnej czy nieprecyzyjną definicję sprzedaży, określonej jako „wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów realizowana na rzecz osób fizycznych”.

Najwięcej emocji – już na etapie konsultacji społecznych projektu – wzbudził § 8, określający jakie informacje powinny znaleźć się na paragonie. Branża zwracała uwagę, że wprowadzenie wymogu podawania na paragonie nazwy towaru/usługi, pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację, jest niepotrzebne i nie doprecyzowuje poprzedniego zapisu, ze względu na subiektywne odczytywanie terminu „jednoznaczna identyfikacja” przez każdego z klientów, podatnika i organy podatkowe. Zdaniem Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD) efekt jest taki, że w dalszym ciągu nie wiadomo, czy wystarczy na paragonie podać nazwę: „jogurt” – czy również np. objętość, smak, nazwę producenta; „chleb” – czy również np. wagę/masę, smak/dodatki, nazwę producenta; „mięso” – czy może bardziej precyzyjne byłoby „kaczka” lub „mięso z kaczki”.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem paragon fiskalny musi być czytelny i umożliwić nabywcy sprawdzenie, czy transakcja została dokonana prawidłowo. Może zawierać w miejscu określonym dla nazwy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 6, opis towaru lub usługi, stanowiący rozwinięcie tej nazwy. Informacje zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdować się w kolejności określonej w ust. 1, z wyjątkiem informacji o dacie oraz godzinie i minucie sprzedaży, a logo fiskalne i numer unikatowy kasy muszą być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego.

Paragon jako faktura uproszczona

Nowością jest konieczność zamieszczania na paragonie numeru identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na jego żądanie (§8 ust.1 pkt. 17). Zgodnie z intencją ustawodawcy, zapis ten ma umożliwić podatnikom wystawienie za pomocą kasy paragonu, który pełniłby rolę tzw. faktury uproszczonej (gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł lub 100 euro). Handlowcy twierdzą, że nowy wymóg będzie rodził dodatkowe koszty związane z ewentualnymi korektami błędnie podanego NIP. POHiD zwraca również uwagę, że nie ma niestety możliwości wystawienia korekty paragonu fiskalnego (tak jak w przypadku faktury korygującej).

Osobna ewidencja zwrotów i reklamacji

Kolejną nowością jest uregulowanie w § 3 zasad zwrotu towarów lub ich reklamacji a także sposób postępowania w przypadku tzw. oczywistych pomyłek. Wprowadzono również konieczność prowadzenia odrębnej ewidencji zwrotów towarów oraz uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży. W § 3 ust. 4 szczegółowo określono, co powinno znaleźć się w takiej ewidencji.

Każdą wpłatę trzeba nabić na kasę

Rozporządzenie wprowadziło obowiązek ewidencjonowania każdej sprzedaży, w tym każdej należności (całości lub części zapłaty) otrzymanej nawet przed dokonaniem transakcji. Ewidencjonowanie następuje w momencie otrzymania należności (choćby jej części).

Nowe wymogi wobec kas

Większa część rozporządzenia poświęcona jest regulacjom dotyczącym czynności technicznych, jakie podatnik musi wykonywać w związku ze stosowaniem kasy fiskalnej, warunkom zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących, jak też warunkom, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis takich urządzeń. Rozporządzenie reguluje także terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozdział 5, w którym zawarto przepisy przejściowe i przepis końcowy, odnoszący się do konkretnych, szczegółowo opisanych tam sytuacji.

Pomocne wzory

Do rozporządzenia dołączono następujące wzory:
- zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej,
- zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy,
- wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy,
- protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy,
- zgłoszenie/aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis główny danych dotyczących kasy,
- wzór identyfikatora serwisanta kas.To musi być na paragonie od 1 października 2013 roku:
- imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
- numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
- numer kolejny wydruku,
- data, godzina i minuta sprzedaży,
- oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,
- nazwa towaru lub usługi, pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację,
- cena jednostkowa towaru lub usługi,
- ilość i wartość sumaryczna sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
- wartość rabatów lub narzutów,
- wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatkowych, po uwzględnieniu rabatów lub narzutów,
- wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
- łączna kwota podatku,
- łączna kwota sprzedaży brutto,
- oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto,
- kolejny numer paragonu fiskalnego,
- numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
- numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy,
- logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Źródło: Rozporządzenie ministra finansów w sprawie kas rejestrujących (DzU z 15 marca 2013 roku poz. 363)Iwona Szczepańska MBA
radca prawny IMS Consulting, www.ims@imsconsulting.pl

Wiadomości Handlowe, Nr 4 (124) Kwiecień 2013

Dodaj komentarz

2 komentarze

  • Jaa 26.05.2015

    Paragon na całe szczęście można poprawić http://poradnik.wfirma.pl/-nietypowe-sytuacje-jak-poprawic-raport-kasowy

  • Bialousz 16.09.2013

    ma pytanie dotyczace nowych paragonow jakiej firmy kasy fiskane 100% spelniaja wymagania jakie beda obowiazywac od 1 pazdziernika aby wypisac paragon zgodnie z wymaganiami ?

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.