09.12.2020/15:00

Taki będzie kodeks dobrych praktyk we franczyzie. Poznaj założenia dokumentu! [TYLKO U NAS]

Kolejna uszczegółowiona kwestia dotyczy umowy franczyzy. Zgodnie z założeniami, treść takiej umowy powinna być "możliwie jasna i jednoznaczna" i zawierać przynajmniej kilkanaście elementów, m.in. precyzyjne określenie praw i obowiązków stron, wskazanie wysokości opłat i mechanizmów wzajemnych rozliczeń, określenie czasu trwania umowy oraz warunków wypowiedzenia umowy. Szczegółową listę tych elementów publikujemy pod niniejszym artykułem.

Zgodnie z założeniami kodeksu, franczyzodawca-sygnatariusz kodeksu miałby się zobowiązać m.in. do "nienadużywania tytułu do nakładania kar umownych i innych ryczałtowo liczonych obciążeń dla franczyzobiorców" oraz informowania franczyzobiorców o planowanych istotnych zmianach dotyczących profilu działalności w ramach modelu franczyzowego. Ponadto miałby też stworzyć "efektywnye kanałów komunikacji z franczyzobiorcami", a także zapewnić franczyzobiorcom możliwość stałych konsultacji w sprawach operacyjnych oraz w kwestiach marketingu. Zobowiązania franczyzodawcy dotyczyłyby także organizowania cyklicznych szkoleń dla franczyzobiorców, stworzenia systemu kontroli sprawności operacyjnej franczyzobiorców (umożliwiającego sprawdzanie poziomu wyszkolenia franczyzobiorcy i jego personelu "przy znanych kontrolowanemu i jednoznacznych kryteriach") oraz uruchomienia platformy kooperacji z franczyzobiorcami.

Oprócz tego franczyzodawca miałby gwarantować swoim franczyzobiorcom, że jeżeli zostaną skierowane przeciwko nim roszczenia wynikające ze ścisłego przestrzegania narzuconych odgórnie procedur, albo roszczenia dot. korzystania z praw własności intelektualnej, przemysłowej lub z przekazanego know-how, to franczyzodawca "zwolni franczyzobiorcę z odpowiedzialności za takie roszczenia, przystąpi do sporu lub pokryje poniesione przez franczyzobiorcę koszty niezbędnej pomocy prawnej". Inne z zaprezentowanych we wtorek założeń dotyczy tego, by ewentualne spory pomiędzy stronami umowy franczyzy powinny być rozwiązywane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji i mediacji.

A co zagwarantuje franczyzobiorca?

W kodeksie dobrych praktyk we franczyzie zapisane mają zostać nie tylko zobowiązania franczyzodawców, ale również franczyzobiorców. Ci drudzy, zgodnie z przyjętymi założeniami, mieliby gwarantować m.in. przestrzeganie wymogów prawa, a także obowiązujących w danym systemie franczyzowym procedur i standardów operacyjnych oraz ustalonych zasad marketingu marki. Do tego doszłyby m.in.takie obowiązki, jak terminowe wywiązywanie się z zobowiązań wobec dostawców i personelu, oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowej zgodnie z prawem i z umową. Franczyzobiorca miałby również "na bieżąco oceniać rentowność swojego biznesu".

To nie koniec listy. Franczyzobiorcy gwarantowaliby, że będą dostosowywać swoją działalność do ewentualnych zmian w wymogach systemu franczyzowego "niezwłocznie". Mieliby także zapewnić "należyty poziom" wyszkolenia personelu, a w razie potrzeby udostępniać franczyzodawcy "wszelkie informacje" niezbędne do weryfikacji prawidłowego wykonywania umowy franczyzy. To ostatnie dotyczyłoby również umożliwiania dostępu do pomieszczeń lub danych operacyjnych.

- W ramach umowy franczyzy franczyzobiorca może zobowiązać się do niezawierania umowy spółki, lub jakichkolwiek innych porozumień dopuszczających osoby trzecie do prowadzonej przez niego działalności, a franczyzodawca może oczekiwać takiego zobowiązania od franczyzobiorcy w ramach umowy franczyzy - czytamy ponadto w ujawnionych przez Pawła Tracza kluczowych założeniach do kodeksu.

Wskazano także, że franczyzobiorca "powinien móc zobowiązać się w umowie franczyzy, że po zakończeniu współpracy z franczyzodawcą przez okres ustalony w tej umowie, jednak nie dłuższy niż 3 lata, nie będzie zajmował się działalnością bezpośrednio lub pośrednio konkurencyjną, w tym w szczególności że nie będzie w swojej działalności imitował systemu franczyzowego, z którym zakończył współpracę". Inny istotny punkt stanowi, że "po zakończeniu współpracy franczyzodawca powinien dokonać jej rozliczenia w odpowiednim terminie, pod warunkiem dostarczenia przez franczyzobiorcę wszelkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia".

Ciąg dalszy  - na trzeciej stronie.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także