18.07.2018/13:29

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu można stracić

W celu sprzedaży napojów alkoholowych dokonywanej przez sklep detaliczny, konieczne jest uzyskanie zezwolenia, potocznie zwanego „koncesją na alkohol”, wydanego w formie decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Zezwolenia wydawane są osobno na napoje do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18%. Takie zezwolenie może uzyskać przedsiębiorca, który posiada tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ramach  przedmiotu działalności na sprzedaż alkoholu. Zezwolenie dla przedsiębiorcy, który zamierza sprzedawać alkohol w sklepie detalicznym, jest wydawane na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata.

Utrata koncesji

Właściciel sklepu spożywczego może utracić udzielone mu zezwolenie na sprzedaż alkoholu, w ten sposób, że zostaje mu ono cofnięte, bądź też wygasa. Art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zawiera ściśle określone warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz przesłanki, których zaistnienie powoduje konieczność wydania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta decyzji o cofnięciu, bądź też wygaśnięciu zezwolenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może cofnąć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przede wszystkim: w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw; powtarzającego się, co najmniej dwukrotnie, w okresie 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez sklep, gdy prowadzący sklep nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego; w przypadku wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł; w razie przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim; popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz w przypadku orzeczenia wobec przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Ponowne wydanie zezwolenia

Przedsiębiorca, któremu zostało cofnięte zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie koncesji dopiero po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza wygaśnięcie decyzji o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu m.in. w razie likwidacji punktu sprzedaży; upływu terminu ważności zezwolenia; zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży; zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej; nieterminowego złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz nieterminowego uregulowania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku wygaśnięcia zezwolenia spowodowanego nieterminowym uregulowaniem opłaty za korzystanie z zezwolenia, bądź też nieterminowym złożeniem oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim, przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyprzedaż zapasów

W przypadku wygaśnięcia zezwolenia, przedsiębiorca posiada dodatkowe uprawnienie do uzyskania od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych – termin na wyprzedaż zapasów w takim zezwoleniu nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. 

Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia może poprzedzać postępowanie kontrolne prowadzone na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, a następnie prowadzone jest postępowanie administracyjne w toku którego organ – wójt, burmistrz lub prezydent miasta zbiera materiał dowodowy i przeprowadza czynności dowodowe. W przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia, bądź też o wygaśnięciu zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący punkt sprzedaży może zaskarżyć tę decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia mu decyzji. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego skarżącemu przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego – termin na wniesienie skargi wynosi 30 dni od daty doręczenia przedsiębiorcy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Trzy lata przerwy

Warto pamiętać, iż w przypadku stwierdzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nawet jednorazowego przypadku sprzedaży alkoholu nieletniemu lub nietrzeźwemu, organ ma obowiązek wydać decyzję o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co uniemożliwi przedsiębiorcy prowadzenie działalności, polegającej na sprzedaży alkoholu przez okres aż trzech lat. Dlatego szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad ustanowionych w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, świadomość przedsiębiorcy obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz terminowe składanie oświadczeń oraz regulowanie opłat względem organu, od którego zależy, czy będziemy mogli naszą działalność prowadzić.

Autor: Dorota Roszkowska, adwokat, Kancelaria Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. z dnia 25 marca 2016 r. (Dz. U. z  2016 r. poz. 487)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.