StoryEditor

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

WIADOMOŚCI HANDLOWE

Spis treści

 1. O nas. 2
 2. Postanowienia ogólne. 2
 3. Podmiot odpowiedzialny oraz przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu. 2
 4. Na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane. 4
 5. Jakie prawa Ci przysługują. 4
 6. Jak będziemy się z Tobą kontaktować. 5
 7. W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie. 6
 8. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające i odbiorcy danych: 6
 9. Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych. 7
 10. Retencja danych. 7
 11. Upoważnienia. 7
 12. Pliki cookie. 8

 

I. O nas

Postanowienia dalsze stanowią tzw. politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące przetwarzania informacji, w tym danych osobowych przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079655, NIP 5252227438 – zwane dalej „Usługodawcą”. W dalszej części Polityki Prywatności określana razem z powiązanymi spółkami krajowymi i zagranicznymi również jako „Grupa”. W niniejszej polityce skupiono się w szczególności na przetwarzaniu danych użytkowników usług świadczonych w ramach Serwisu WIADOMOŚCI HANDLOWE. dostępnym pod adresem: https://www.wiadomoscihandlowe.pl. (dalej: „Serwis”)

II. Postanowienia ogólne

W Grupie przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy czy ustawie o rachunkowości).

Spółki Grupy są administratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy księgowe, informatyczne, ochrona).

Jako Grupa wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym obszarze.

III. Podmiot odpowiedzialny oraz przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu

Podmiotem zbierającym dane osobowe a tym samym administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

W związku ze świadczeniem usług z wykorzystaniem Serwisu Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników będącymi osobami fizycznymi. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe zbierana o Użytkowniku w usłudze Newsletter służą wyłącznie świadczeniu tej usługi w tym do kontaktów marketingowych oraz przekazywania drogą elektroniczną informacji technicznych istotnych z punktu widzenia korzystania Serwisu. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Usługodawcę:

 • w celu realizacji umowy dotyczące Usług Newsletter w oparciu o Regulamin Serwisu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celach marketingowych, w tym poprzez przesyłanie wiadomości e-mail i kontakt na podany numer telefonu pod warunkiem wyrażenia przez nich zgody na takie działania, w oparciu o art. 6 ust. lit. a) RODO. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • z uwagi na prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych związany z prowadzeniem działań marketingu bezpośredniego w stosunku do partnerów i kontrahentów, w oparciu o art. 6 ust. lit. f) RODO;
 • z uwagi na prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych związany z prowadzeniem komunikacji z Użytkownikami kontaktującymi się z Usługodawcą z wykorzystaniem Serwisu, w oparciu o art. 6 ust. lit. f) RODO;
 • z uwagi na prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych związany z dostarczaniem treści dostoswanych do wyselekcjonowanej grupy odbiorców (profilowanie), w oparciu o art. 6 ust. lit. f) RODO
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych (w tym dot. rachunkowości i podatkowych) przez okresy wynikające z odpowiednich przepisów prawa, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • z uwagi na prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych polegającym na przeprowadzaniu analiz i statystyk w celu podnoszenia jakości świadczonych usług, w oparciu o art. 6 ust. lit. f) RODO
 • z uwagi na prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych od zakończenia świadczenia usługi przez ustawowe okresy przedawnienia roszczeń, w oparciu o art. 6 ust. lit. f) RODO w związku z art. 118 KC, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych;

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Użytkownika. Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolnym warunkiem umownym, a ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usługi Newsletter.

Jeżeli za pośrednictwem Serwisu nawiążesz z nami współpracę w innym zakresie i w innych celach niż wskazane powyżej poinformujemy Cię o tym niezależnie.

IV. Na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturach Grupy dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione. Usługodawcę regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa. Usługodawcę monitoruje działania instytucji państwowych odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.

V. Jakie prawa Ci przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Zgoda może ona być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem. 

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt poprzez:

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji: Warszawa, 02-676, ul. Postępu 18B

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Jak będziemy się z Tobą kontaktować

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

VII. W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

VIII. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające i odbiorcy danych:

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Usługodawca może udostępniać dane użytkowników: Udostępnianie danych przez Usługodawcę odbywa się w przypadku, gdy:

 1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Usługodawcy lub rozstrzyganiu sporów; lub
 2. użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z grupy wydawniczej, w skład której wchodzi Wydawnictwo Gospodarcze. Są to spółki:

 1. LPV GmbH, Am Hammergraben 14, 56567 Neuwied, Niemcy;
 2. REGAL, Verlagsgesellschaft mbH, Florido Tower, Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-1210 Wien;
 3. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań;
 4. Hortpress Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Usługodawcę zastrzega jednocześnie, że dane osobowe oraz dane, inne niż dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których Usługodawcę wykonuje funkcje adekwatne dla świadczenia Usługi w ramach Serwisu np. firmom kurierskim, poczcie, firmie zapewniającej hosting i obsługę Serwisu, jak również zewnętrznej księgowości Usługodawcy.

IX. Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • ochrona danych w fazie projektowani i domyślna ochrona danych,
 • ocena skutków dla ochrony danych,
 • notyfikacja naruszeń,
 • retencja danych,
 • realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

X. Retencja danych

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane zanonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,

Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

XI. Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

XII. Pliki cookie

Pliki „cookie” to niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Usługodawcę stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie jakości świadczonych usług dzięki przechowywaniu i przetwarzaniu informacji o preferencji Użytkowników.

W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje Użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany. Serwis lub jego elementy mogą bez plików cookie nie działać poprawnie. Usługodawcę gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek.

Usługodawcę informuje jednak, że również osoby trzecie (dostawcy oprogramowania) mogą używać pliku cookie. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Usługodawcy do komputera Użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.

Rodzaje plików cookie:

Sesyjne:

 • przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do sprawdzenie czy odwiedzający nie jest automatycznym skryptem wypełniającym formularz;
 • przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie korzystania przez danego Użytkownika z Serwisem;
 • przechowuje na czas sesji informacje o wersji używanej przez Użytkownika przeglądarki i jej wersji językowej;
 • przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny w komunikacji z serwerem. Umożliwia pracę z oprogramowaniem Serwisu;
18. czerwiec 2024 03:17