19.09.2016/16:40

PFRON po nowemu. Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych

1 lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w prawie stanowią rewolucję w udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON. Zmieniają się także zasady uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń tych osób niepełnosprawnych, o których można powiedzieć, że są starymi pracownikami.

Wsparcie finansowe, z którego może skorzystać przedsiębiorca, który zdecyduje się zatrudnić osobę niepełnosprawną, są określone w tzw. ustawie o rehabilitacji. Takie wsparcie jest przyznawane m.in. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), samorząd województwa i samorząd powiatu. Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługują następujące rodzaje pomocy:
-  miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika;
-  zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy;
-  zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy;
-  zwrot kosztów szkolenia pracownika;
-  zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu w pracy.

Dopłata do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika przysługuje, o ile został on ujęty w ewidencji zatrudnionych prowadzonej przez PFRON.

Wysokość dofinansowania
W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności miesięczne dofinansowanie wynosi 1800 zł, dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest to 1125 zł, zaś jeśli chodzi o pracowników, u których orzeczono lekki stopień niepełnosprawności, miesięczna dopłata wynosi 450 zł.Kwoty zwiększa się jeszcze o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych.

Od 1 lipca 2016 roku pracodawca nie może starać się o refundację pensji pracowników niepełnosprawnych za dany miesiąc, w sytuacji gdy wypłaci im wynagrodzenia po dniu, w którym złożył wniosek
o wypłatę tego dofinansowania. Pracodawca zyskał możliwość odstąpienia od wykazywania efektu zachęty (czyli konieczności wykazania wzrostu zatrudniania osób z niepełnosprawnością traktowanej jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania) w stosunku do pracowników, którzy orzeczenie przedstawili w trakcie zatrudnienia. Ten przepis można zastosować do dofinansowania należnego za okresy przypadające od lipca 2016 roku.
 
Zmiany w ulgach we wpłatach na PFRON
Właściciele firm, w których pracuje co najmniej 25 osób (w przeliczeniu na pełne etaty), muszą dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, jeżeli zatrudniają mniej niż 6 proc. niepełnosprawnych. Mogą oni jednak obniżyć te wpłaty, jeśli korzystają z ulg. Od 1 lipca 2016 roku obowiązują zmienione przepisy w tym zakresie. Przede wszystkim zmienił się wzór służący do obliczania kwoty ulgi. Zamiast kwoty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uwzględnia on stałą kwotę najniższego wynagrodzenia tych pracowników z grudnia poprzedniego roku.
 
Kolejna zmiana dotyczy wysokości wykorzystania ulgi na PFRON przez nabywcę. Wynosi ona maksymalnie 50 proc. wpłaty na PFRON w danym miesiącu (do 30 czerwca br. można skorzystać z ulgi do wysokości 80 proc.). Ustawodawca postanowił także skrócić okres wykorzystania ulgi z 12 do 6 miesięcy. Nowe przepisy uregulowały także termin wystawienia informacji o kwocie ulgi (INF ‑U) – ma to nastąpić
niezwłocznie, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup.
 
Dodatkowe obowiązki
Od 1 lipca br. pracodawca udzielający ulgi ma nowe obowiązki – powinien prowadzić ewidencję wystawionych informacji o wysokości udzielonych ulg oraz co miesiąc przekazywać do PFRON formularze z informacjami o kwocie uzyskanej obniżki (do 20. dnia kolejnego miesiąca). Nowością dla przedsiębiorców udzielających ulgi jest wprowadzenie kar finansowych w przypadku nieprawidłowości przy obliczaniu i udzielaniu ulg. Kary te mogą wynikać np. z opóźnień w wystawianiu informacji o wysokości ulg, podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, a także nieprowadzenia rejestru wysokości obniżek we wpłatach. Jeśli więc np. pracodawca udzielający ulgi naruszy termin dotyczący wystawienia informacji o kwocie ulgi, będzie on zobowiązany do wpłaty na PFRON w wysokości 10 proc. kwoty obniżenia wykazanej w nieterminowo wysłanej informacji.

Mateusz Brząkowski,
radca prawny

Dodaj komentarz

2 komentarze

 • Basia 22.09.2016

  Ten konkretny przykład tylko wprowadza w błąd. Przeczytajcie ustawę 4. Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu u
  pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą nie powoduje u tego pracodawcy
  wzrostu netto zatrudnienia ogółem, miesięczn
  e dofinansowanie na nowo zatrudnionego
  pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku
  rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa
  rozwiązaniu:
  1)
  z przyczyn określonych w art. 52 § 1
  pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  – Kodeks
  pracy;
  2)
  za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
  3)
  na mocy porozumienia stron;
  4)
  wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  5)
  z upływem czasu, na który została zawarta;
  6)
  z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 • Basia 22.09.2016

  Proszę przeczytać tutaj informację http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,17,dofinansowanie-do-wynagrodzen-osob-niepelnosprawnych

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.