09.12.2020/15:00

Taki będzie kodeks dobrych praktyk we franczyzie. Poznaj założenia dokumentu! [TYLKO U NAS]

Umowa franczyzy - kluczowe założenia (zaprezentowane 8 grudnia 2020 r. podczas webinarium z cyklu "WH Fokus" przez Pawła Tracza)

Kodeks może określać minimalne wymagania dla umowy franczyzy zarówno pod względem formy, jak i treści, przewidując na przykład, że umowa zawiera przynajmniej:
- opis systemu franczyzowego;
- precyzyjne określenie praw i obowiązków stron, w tym stawianych franczyzobiorcy wymogów operacyjnych i inwestycyjnych;
- w przypadku gdy franczyzobiorca ma obowiązek poniesienia określonych nakładów na swój koszt – ich zakres i wartość, albo sposób jej ustalenia w przypadku gdy jej ustalenie w momencie zawierania umowy nie jest możliwe;
- zasady wprowadzania instrukcji lub wytycznych albo zmian w tym instrukcjach lub wytycznych, jeśli są one częścią umowy franczyzy, w tym przesłanki nabycia przez nie mocy wiążącej strony umowy;
- jednoznaczne wskazanie czy franczyzobiorca może zajmować się inną działalnością;
- jednoznaczne określenie czy franczyzobiorcy przysługuje wyłączność czasowa lub terytorialna;
- określenie wymogów co do zaangażowania franczyzobiorcy w działalność marketingową;
- określenie wymogów co do podnoszenia przez franczyzobiorcę kwalifikacji własnych oraz personelu franczyzobiorcy;
- wyraźne mechanizmy rozkładu odpowiedzialności za towar pomiędzy stronami umowy, czytelną informację o zakresie, w jakim franczyzobiorca ma wpływ na asortyment i ceny oraz czytelne zasady odpowiedzialności za naruszenia umowy;
- zasady i zakres, w jakim franczyzodawca upoważniony będzie do kontroli wykonywania umowy franczyzy, w tym w zakresie przestrzegania przez franczyzobiorcę standardów operacyjnych lub obowiązku rzetelnego prowadzenia rozliczeń; zasady te określać mogą wskazane wprost w umowie, udostępnione franczyzobiorcy wraz z projektem umowy procedury systemu franczyzy;
- wskazanie wysokości opłat franczyzowych lub stawek opłat i sposobu ich obliczenia, a w przypadku opłat pobieranych według stawki procentowej od przychodu franczyzobiorcy, jednoznaczne wskazanie podstawy obliczania opłat;
- wskazanie innych opłat pobieranych przez franczyzodawcę lub ponoszonych na rzecz osób trzecich w związku z wykonywaniem franczyzy (np. czynsz za lokal, podatek od nieruchomości, opłata licencyjna);
- określenie czasu trwania umowy franczyzy i warunków jej przedłużenia oraz przedterminowego rozwiązania;
- określenie warunków ewentualnego zbycia lub przeniesienia franczyzy na rzecz osoby trzeciej, w tym na rzecz osób najbliższych franczyzobiorcy na wypadek jego śmierci;
- zastrzeżenie poufności informacji o systemie franczyzowym, które umożliwiałyby kopiowanie lub imitowanie rozwiązań w nim przyjętych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na pozycję rynkową franczyzodawcy lub franczyzobiorców;
- możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy, przy czym rozwiązanie współpracy z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenia nie może być podstawą do nałożenia kar umownych;
- sposób i mechanizmy wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami umowy oraz zasady ich zmiany, przy czym zmiany dokonywane w sposób niezgodny z tymi zasadami są nieważne;
- sformułowanie klauzul o zakazie konkurencji w sposób jasny, rozsądny i proporcjonalny oraz uwzględnienie tego, że nie powinny obowiązywać dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne.

Ponadto Kodeks może przewidywać, że umowa franczyzy powinna:
- w sposób jasny określać zasady zakończenia współpracy pomiędzy franczyzobiorcą i franczyzodawcą oraz zasady wzajemnych rozliczeń po jej zakończeniu;
- umożliwiać franczyzobiorcy wypowiedzenie umowy z ważnych powodów, przy czym termin wypowiedzenia umowy powinien uwzględniać interesy obu stron, a także ewentualny status franczyzobiorcy jako mikro- lub małego przedsiębiorcy;
- przewidywać kary umowne w wysokości proporcjonalnej do wagi naruszeń, za które są naliczane;
- podlegać prawu polskiemu i przewidywać rozpoznanie sporów przez polskie sądy powszechne lub arbitrażowe;
- co do zasady zostać sporządzona w polskiej wersji językowej jako wiążącej.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także