16.11.2021 / 08:01
StoryEditor

Piotr Rówiński, PwC: Raportowanie niefinansowe ESG jest przyszłością globalnej gospodarki

Piotr Rówiński, lider zespołu ds. zarządzania ryzykiem, partner w PwC (mat. prasowe PwC)
Raportowanie niefinansowe ESG (Environmental, Social and Governance) staje się dla przedsiębiorców coraz ważniejszym instrumentem bieżącego zarządzania firmą i budowania zrównoważonych strategii biznesowych. Raporty ESG, obok sprawozdań finansowych, coraz powszechniej stają się podstawą oceny kondycji i potencjału rozwojowego przedsiębiorstw, dokonywanej przez instytucje finansowe i potencjalnych inwestorów. Skuteczne wdrożenie strategii ESG może także znacząco podnieść jakość zarządzania i efektywność operacyjną biznesu – wyjaśnia Piotr Rówiński, lider zespołu ds. zarządzania ryzykiem, partner w PwC, specjalizujący się we wspieraniu firm w tym zakresie.

Ochrona środowiska, racjonalne wykorzystywanie zasobów, zrównoważone pozyskiwanie surowców i energii, kwestie społeczne i pracownicze, sprawiedliwy handel, ład korporacyjny, strategie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, rynków i społeczeństw – to dziś kluczowe trendy, wyznaczające kierunki dalszego rozwoju globalnej gospodarki. Właściciele i zarządy firm, a także wszyscy interesariusze – akcjonariusze, instytucje finansowe, podmioty regulujące rynek, rządy – coraz powszechniej odrywają wzrok od bilansów i sprawozdań finansowych, przyglądając się, czy dana firma rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie. Wśród konsumentów również rośnie zainteresowanie tymi kwestiami.

Co zawiera raport niefinansowy ESG?

Informacje na te tematy ujęte są w raportach niefinansowych obejmujących obszary ESG. Piotr Rówiński, ekspert PwC, który wspiera polskie firmy w budowaniu i wdrażaniu strategii ESG, wyjaśnia, jakie treści obejmują poszczególne człony raportu:

Część Environmental – Środowiskowa – obejmuje treści związane z polityką korzystania przez firmę z zasobów naturalnych, we wszystkich aspektach jej funkcjonowania. To zagadnienia takie jak ślad węglowy, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych; stosowanie energooszczędnych rozwiązań w zakresie oświetlenia, ogrzewania czy chłodzenia; zużycie wody; gospodarka odpadami; zrównoważony transport; recykling opakowań i wiele innych.

– Szczegółowa treść raportu ściśle zależy od profilu działalności firmy. Przykładowo, firma logistyczna może się pochwalić wymianą floty pojazdów dostawczych na elektryczne czy hybrydowe, ale też wprowadzeniem systemu informatycznego, który racjonalizuje trasy dostaw, co pozwala zaoszczędzić czas pracy pracowników i zmniejszyć emisję CO2. Z kolei producent kosmetyków może raportować zastosowanie w opakowaniach surowców nadających się do recyklingu bądź odzyskanych w tym procesie, redukcję „nadmiarowości” opakowań czy stworzenie systemu ich zbiórki – wyjaśnia ekspert.

Część Social – Społeczna Odpowiedzialność – obejmuje wszelkie działania firmy, związane z dbałością o bliższe i dalsze otoczenie społeczne.

– W ramach wewnętrznego funkcjonowania firmy, obszar Social obejmuje m.in. dbałość o higienę i bezpieczeństwo pracy, godziwe i sprawiedliwe wynagrodzenia, właściwe relacje na linii przełożony-podwładny, równość płci, szacunek i tolerancję dla odmienności czy przejrzyste ścieżki awansu zawodowego. Ale też takie kwestie, jak udogodnienia dla rodziców małych dzieci, programy szkoleniowe dla pracowników, świadczenia socjalne, pakiety zdrowotne czy działania integracyjne. To także sprawy mniej oczywiste, takie jak udział pracowników w procesach decyzyjnych – przykładem społecznie odpowiedzialnego działania mogą być anonimowe ankiety zadowolenia z pracy czy system zgłaszania pomysłów usprawniających funkcjonowanie spółki – wylicza ekspert PwC.

Równie szeroka jest paleta zagadnień obejmujących zewnętrzne oddziaływanie społeczne firmy. Obejmuje ona relacje ze społecznością lokalną oraz szerszym otoczeniem społecznym. W tym zakresie mieszczą się także takie kwestie, jak sprawiedliwy handel – Fair Trade – wspieranie lokalnych dostawców czy rezygnacja z produktów, przy wytwarzaniu których wykorzystywana jest praca dzieci oraz praca niewolnicza.

– W tej części raportu można wymienić wsparcie udzielone konkretnej inicjatywie lokalnej – na przykład pomoc w budowie placu zabaw dla dzieci czy udział w zbiórce darów dla potrzebujących. Można uwzględnić wsparcie cennej inicjatywy ogólnospołecznej – przekazanie środków na WOŚP czy Caritas – wylicza Rówiński i podkreśla:

– Ale społeczna odpowiedzialność biznesu to znacznie szersze pole. Nie wystarczy sprawiedliwie traktować własnych pracowników, to działanie powinno obejmować cały łańcuch wartości, w którym funkcjonuje firma. Przykładowo, jeśli importuje ona towary czy surowce z krajów, w których prawo pracy bywa łamane, powinna dołożyć wszelkich starań, by zweryfikować, czy jej dostawca nie wykorzystuje pracy dzieci, czy godziwie płaci swoim pracownikom, czy nie eksploatuje zasobów kosztem społeczności lokalnej.

Część Governance – Ład Korporacyjny – obejmuje sposób zarządzania firmą oraz relacje zarządu z inwestorami, akcjonariuszami lub właścicielami.

– W największym skrócie, ład korporacyjny oznacza takie zarządzanie firmą, aby przynosiła ona jak największe korzyści interesariuszom. Z jednej strony to takie zagadnienia, jak efektywność operacyjna przedsiębiorstwa, skuteczna kontrola kosztów czy podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Przykładowo, jeśli menedżer odpowiedzialny za marketing inwestuje w promocję czy reklamy w sposób racjonalny i monitoruje ich skuteczność pro-sprzedażową w relacji do poniesionych nakładów, to działa zgodnie z interesem firmy. Z drugiej strony ład korporacyjny obejmuje relacje z inwestorami, udziałowcami czy właścicielami firmy. To takie kwestie, jak przejrzystość raportowania finansowego, podejście do zarządzania ryzykiem, zgodność z obowiązującymi regulacjami (compliance), audyt wewnętrzny, ale też premie i bonusy dla kadry zarządzającej – jeśli prezesi wypłacają sobie premie niewspółmierne do wyników finansowych spółki czy korzyści odnoszonych przez akcjonariuszy, to jest to naruszenie ładu korporacyjnego – zaznacza ekspert PwC.

Czytaj dalej na następnej stronie

123
17. czerwiec 2024 07:08