19.09.2013/16:25

Pozapłacowe obowiązki pracodawcy

Zdaniem pracodawców czynnikiem zniechęcającym do zawierania umów o pracę jest nie tylko wysoki koszt tej formy zatrudnienia. Równie istotne, czasem ważniejsze od kosztów, są inne obowiązki – nazwijmy je w uproszczeniu biurokratyczne – pochłaniające znaczną ilość czasu, wymagające zaangażowania pracodawcy, prowadzenia i gromadzenia dokumentacji. Uwolnienie się od nich jest praktycznie niemożliwe.

Proponuję coś w rodzaju testu, w którym każde pytanie zaczynać się będzie od słów: „Pracodawco, czy…”. Test polecam zarówno osobom, które dopiero rozpoczynają lub zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, jak i właścicielom już funkcjonujących firm. Pierwszym uświadomi on zakres czekających ich zadań i obowiązków, drugim zaś pozwoli ocenić prawidłowość wywiązywania się z obowiązków pracodawcy.
Pracodawco, czy…
- posiadasz i stosujesz druki kwestionariuszy osobowych dla ubiegających się o pracę i dla pracowników?
- posiadasz w aktach dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających takich kwalifikacji?
- prowadzisz akta osobowe pracowników zgodnie z przepisami?
- przechowujesz akta osobowe w warunkach zapobiegających ich zniszczeniu lub uszkodzeniu?
- zabezpieczyłeś akta osobowe przed dostępem do nich osób nieuprawnionych?
- udzieliłeś pisemnego upoważnienia osobom uprawnionym do wglądu do akt pracowniczych i przetwarzania danych osobowych?
- prowadzisz ewidencję osób, które upoważniłeś do przetwarzania danych osobowych zatrudnionych osób?
- zawarłeś z pracownikami umowy o pracę w formie pisemnej lub potwierdziłeś na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju i warunków?
- poinformowałeś pracowników na piśmie o: obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego im urlopu wypoczynkowego, obowiązującej długości wypowiedzenia umowy o pracę, układzie zbiorowym, którym są objęci (jeżeli jest), a jeśli nie masz obowiązku ustalenia regulaminu pracy, także o: porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty, przyjętym sposobie potwierdzania przybycia i obecności oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy?
- na bieżąco aktualizujesz powyższe informacje i przekazujesz je pracownikom?
- ustaliłeś regulamin pracy (jeśli zatrudniasz co najmniej 20 osób)?
- zapoznałeś pracowników z regulaminem pracy i posiadasz potwierdzenie tego faktu?
- udostępniłeś pracownikom w formie pisemnej tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu lub zapewniłeś pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty w twojej firmie?
- poinformowałeś pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a osoby zatrudnione na czas określony – o wolnych miejscach pracy?
- wydajesz świadectwa pracy osobom, z którymi został rozwiązany stosunek pracy?
- przechowujesz (przez 50 lat) akta osobowe byłych pracowników?
- prowadzisz ewidencję czasu pracy?
- ustaliłeś regulamin wynagradzania (jeśli zatrudniasz co najmniej 20 osób)?
- prowadzisz imienne karty wypłacanego wynagrodzenia?
- ustaliłeś plan urlopów?
Badania lekarskie
- przed przyjęciem do pracy skierowałeś pracowników na wstępne badania lekarskie?
- w wyznaczonych przez lekarza terminach kierujesz personel na okresowe badania lekarskie?
- kierujesz pracowników na lekarskie badania kontrolne?
Szkolenia bhp
- odbyłeś szkolenie bhp dla pracodawców lub szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby bhp?
- w wymaganych terminach odbywasz okresowe szkolenia bhp pracodawców?
- poddałeś pracowników szkoleniom wstępnym w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy (ogólnemu i stanowiskowemu)?
- poddajesz terminowo personel szkoleniom okresowym bhp?
Ryzyko zawodowe i wypadki
- oceniłeś i udokumentowałeś ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy?
- poinformowałeś pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o sposobach ochrony przed zagrożeniami?
- poinformowałeś rodziców (przedstawicieli ustawowych) młodocianych o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami?
- określiłeś wykaz prac lekkich, które mogą oni wykonywać (jeśli zatrudniasz młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe) i uzgodniłeś go z lekarzem wykonującym zadania służby medycyny pracy, zatwierdził go właściwy inspektor pracy, zapoznałeś młodocianych z wykazem przed rozpoczęciem przez nich pracy?
- sporządziłeś protokół z ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku?
- prowadzisz rejestr wypadków przy pracy?
- przechowujesz (przez 10 lat) dokumentację powypadkową?
Badania i pomiary
- przeprowadziłeś badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, przechowujesz je i udostępniasz pracownikom?
- wykonujesz okresowe badania i pomiary czynników istotnych dla zdrowia?
- dokonujesz okresowych kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych?
Instrukcje
- opracowałeś instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń oraz udostępniłeś je pracownikom?
- wydałeś szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz higieny pracy, zapoznałeś z nimi pracowników i posiadasz pisemne potwierdzenie?
Odzież robocza i ochronna
- ustaliłeś rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego?
- ustaliłeś wykaz stanowisk pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, wysokość ekwiwalentów pieniężnych z tego tytułu oraz częstotliwość ich wypłacania?
- ustaliłeś wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej (jeżeli nie możesz zapewnić jej prania)?
Służba bhp i inne zadania
- zorganizowałeś w swojej firmie działanie służby bhp (jeżeli sam nie pełnisz jej zadań), zatrudniając w tym celu pracowników posiadających właściwe kwalifikacje lub podpisując umowę o obsługę służb ze specjalistą spoza zakładu pracy?
- wyznaczyłeś pracowników do: udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji?
- przeprowadziłeś wybory przedstawiciela (przedstawicieli) załogi?
- konsultujesz z przedstawicielem (przedstawicielami) załogi wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz możesz to udokumentować?
Lista czynności, które pracodawca obowiązany jest wykonywać z różną częstotliwością, i spraw, o których musi pamiętać, jest pokaźna. Każda z nich, nawet na pozór drobna, wiąże się z koniecznością wykonania określonych działań: wystawienia skierowania, sporządzenia protokołu, notatki, instrukcji. Lista ta nie obejmuje wszystkich zagadnień. Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, na pracodawcy ciążą inne obowiązki określone przepisami podatkowymi, ustawą o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym itd. Oddzielny problem stanowią utrudnienia w zakresie rozwiązywania umów o pracę. Ale o tym za miesiąc.
Jacek Paprocki
Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Przegląd Piekarski i Cukierniczy” nr 5/2013

Wiadomości Handlowe, Nr 9 (128) Wrzesień 2013

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.