13.03.2023/11:39

Ulgi i dotacje dla firm z branży mięsnej. Z czego warto skorzystać?

W czasie, gdy rosną ceny energii i generalnie koszty produkcji, ulga B+R, jako aktualnie najkorzystniejsza w polskim systemie podatkowym, może być sposobem na wygenerowanie dodatkowych środków dla spółek z branży mięsnej – wskazują eksperci PwC Polska.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga B+R jest jednym z najpopularniejszych i w wielu przypadkach najkorzystniejszym instrumentem wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać z ulgi na działalność B+R od 2016 r.

Ulga pozwala na odliczenia do 200 proc. poniesionych przed przedsiębiorców kosztów (w zależności od rodzaju kosztu). W przypadku zbyt niskiego dochodu/straty podatkowej, nieodliczoną ulgę B+R przedsiębiorcy mogą odliczać od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zatrudnionych przy działalności B+R (ulga na innowacyjnych pracowników).

– Ulga B+R pozwala na osiągnięcie realnych korzyści finansowych wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność B+R, bez względu na branżę, w której funkcjonują. Działalność B+R może występować nie tylko w działalności naukowej ale może dotyczyć również branży mięsnej np. w drodze tworzenia nowych receptur produktów czy znaczącego ulepszania procesów technologicznych – mówi Marcin Idczak, Manager PwC Polska.

Zaznacza, że branża mięsna jest z założenia innowacyjna z uwagi na różnorodność asortymentową w zakresie przetworów mięsnych, wdrażane zmiany technologiczne oraz wprowadzaną innowację w procesach produkcyjnych.

I dodaje: – Co do zasady większość producentów w branży może mówić o działalności B+R, jeśli rozwija własne produkty i usługi, tworzy nowe rozwiązania i pracuje nad nowymi technologiami. Prace polegające na opracowaniu nowych lub zmienionych produktów w branży mięsnej mogą polegać m.in. na opracowywaniu/wdrażaniu procedur, tworzeniu nowych receptur produktów, doskonaleniu jakości receptur już istniejących, testowaniu i zatwierdzaniu nowych surowców oraz weryfikacji specyfikacji surowców.

W czasie, gdy rosną ceny energii i generalnie koszty produkcji, ulga B+R może być sposobem na wygenerowanie konkretnych oszczędności dla przedsiębiorców. Szczególnie, iż, jak wspominaliśmy, branża mięsna jest ze swojej natury nastawiona na innowacje.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników to preferencja dla podmiotów korzystających z ulgi B+R. W przypadku zbyt niskiego dochodu/straty podatkowej przedsiębiorcy mogą nieodliczone aktywo z Ulgi B+R odliczać od zaliczek na PIT z tytułu wynagrodzeń pracowników, którzy poświęcają co najmniej 50 proc. czasu pracy na realizację działalności B+R w danym miesiącu. Odliczenie to jest możliwe od 2023 r. Ponadto możliwe jest również zastosowanie ww. ulgi do niewykorzystanego aktywa z ulgi B+R z lat poprzednich (czyli nie tylko za rok 2022) – co jest bardzo korzystne dla podmiotów, które albo płacą niski podatek, albo mają stratę podatkową za poprzednie lata.

– Ulga na innowacyjnych pracowników jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców wykazujących stratę z prowadzonej działalności, a także dla przedsiębiorców, którym wcześniej dochód nie pozwalał na skorzystanie z ulgi B+R w pełnej wysokości – akcentuje Grzegorz Kuś, Dyrektor PwC Polska.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację to nowa ulga podatkowa wdrożona wraz z Polskim Ładem, która jest dostępna w latach 2022-2026. Jej wprowadzenie wynika z działań ukierunkowanych na wsparcie rozwoju tzw. „Przemysłu 4.0”. Z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może skorzystać firma, która kupi i zainstaluje robota przemysłowego.

Ulga na robotyzację daje przedsiębiorcom możliwość odliczenia 50 proc. kosztów poniesionych na robotyzację, czyli kosztów związanych z zakupem robota oraz urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, a także szkoleń pracowników - związanych z nabytym robotem. Odliczenie limitowane jest wysokością dochodu w roku podatkowym.

– Co to oznacza dla branży mięsnej? Inwestycja w zautomatyzowane i nowoczesne parki maszynowe przyczynia się nie tylko do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów, ale też może zabezpieczyć przestój produkcyjny spowodowany brakiem personelu obsługującego maszyny. W efekcie robotyzacja może przełożyć się na gwarancję produktu dostarczanego dla klienta i szybsze przygotowywanie towaru do wysyłki – wyjaśnia Grzegorz Kuś.

Zwraca uwagę, że producenci branży mięsnej coraz częściej decydują się na automatyzację linii produkcyjnych w celu optymalizacji kosztów, która może mieć również wymiar podatkowy - dzięki możliwości skorzystania z ulgi na robotyzację. W tym celu inwestują w wysokowydajne linie i urządzenia w celu zapewnienia odpowiedniej jakość i efektywność produkcji, m.in. automatyczne linie do nastrzyku, nadziewarki, etykieciarki, maszyny do pakowania czy krajalnice.

Ulga na robotyzację ma na celu wspieranie wszelkich tych działań, które podniosą konkurencyjność przedsiębiorców w Polsce.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp to nowa ulga podatkowa, która swoim zakresem obejmuje obszar produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Przedsiębiorcy z tytułu ulgi na prototypy mogą zyskać możliwość odliczenia dodatkowych 30 proc. wydatków od podstawy opodatkowania (nie więcej jednak niż 10 proc. dochodu).

– Z ulgi na prototyp może skorzystać każda firma, która opracuje nowy produkt dotychczas nieobecny na rynku, wyróżniający się wydajnością techniczną, użytecznością i funkcjonalnością. Opracowany produkt powinien być innowacyjny w skali firmy – np. nowa seria wędlin – podkreśla Marcin Idczak.

Wskazuje, że ulga na prototyp może obejmować inwestycje w nowe linie technologiczne włączając w to nowe maszyny i sprzęt. Dzięki uldze na prototyp przedsiębiorcy mogą odliczyć również koszty poniesione w ramach wprowadzania na rynek nowego produktu, m.in ekspertyz, niezbędne koszty badań, przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej, znaku CE oraz koszty badania cyklu życia produktu tzw. LCA life cycle assessment (metody pozwalającej na określenie oddziaływania na środowisko produktów i organizacji) i weryfikacji technologii środowiskowej ETV (wspierające komercjalizację i upowszechnianie innowacyjnych technologii środowiskowych).

– Dzięki możliwości odliczenia kosztów badania cyklu życia produktu, ulga na prototyp powinna szczególnie zainteresować producentów z branży mięsnej, którzy mierzą się obecnie z koniecznością obniżania kosztów produkcji oraz wysokimi wymaganiami klientów. Ponadto, producenci branży mięsnej poszukują obecnie innowacyjnych rozwiązań oraz nowatorskich metod związanych z produkcją mięsa. W tym celu pracują nad wielofunkcyjnymi procesami technologicznymi oraz urządzeniami technologicznymi. W dodatku, tworzą nowe, zmienione lub ulepszone produkty mięsne – komentuje ekspert.

Co więcej, ulga na prototyp jest związana z ulgą B+R. W momencie kiedy dany etap przestaje spełniać przesłanki działalności badawczo-rozwojowej, to występuje duże prawdopodobieństwo możliwości zaliczenia takiego etapu do produkcji próbnej, jeśli wiąże się on z technicznym wdrożeniem wyników prac B+R.

Ulga na prototyp obejmuje działania związane z poszukiwaniem nowości technologicznych w zakresie produkcji mięs, kiełbas i wędlin, a także opracowaniu odpowiednich parametrów do produkcji oraz przygotowywaniu finalnych receptur produktów mięsnych.

Ulga CSR

Ulga CSR to nowa ulga podatkowa, która ma na celu wsparcie tych przedsiębiorstw, którzy regularnie angażują się we wszelkie inicjatywy i wydarzenia sportowe, edukacyjne i kulturalne. Pozwala na dodatkowe odliczenie 50 proc. kosztów poniesionych na działalność sportową, edukacyjną oraz kulturalną.

Odliczenie przysługuje od kosztów poniesionych po 2022 roku, przy czym kwota wydatków nie może przekroczyć dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodu niż z zysków kapitałowych. Nowa preferencja będzie odliczone w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Za koszty kwalifikowane będzie można uznać m.in.:

 • zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego (przykładowe koszty za uzasadnieniem do ustawy)
 • finansowanie stypendium sportowego.
 • koszty poniesione również na imprezę sportową niebędącą masową imprezą sportową.
 • koszty poniesione na rzecz instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.
 • koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce albo w sporcie oraz na stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy.


– Z uwagi na to, że przedsiębiorcy z branży mięsnej często wspierają wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym czy edukacyjnym, np. w zakresie finansowania lokalnych klubów sportowych. Ulga CSR stanowi atrakcyjną zachętę do rozszerzania współpracy z lokalnymi instytucjami – zauważa Grzegorz Kuś.

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji (tzw. PSI) to instrument wsparcia dla przedsiębiorców planujących realizację nowej inwestycji. Podmioty z branży mięsnej planujący np. budowę nowego zakładu przetwórstwa, rozbudowę obecnych hal, dywersyfikację obecnej produkcji przetworów mięsnych czy wdrożenie zasadniczej zmiany w procesie technologicznym w postaci nowej linii do produkcji kabanosów, powinni zainteresować się tym instrumentem. Wsparcie jest udzielane w formie zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych/fizycznych z tytułu realizacji nowej inwestycji na podstawie Decyzji o Wsparciu udzielonej przez odpowiednią instytucję. Prawo do wykorzystania zwolnienia przysługuje w okresie 10, 12 lub 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji.

Aby skorzystać ze zwolnienia przedsiębiorca musi spełnić odpowiednie kryteria jakościowe oraz ponieść minimalne nakłady inwestycyjne (ich wysokość jest zależna od rodzaju inwestycji, jej lokalizacji oraz wielkości przedsiębiorstwa).

– W branży mięsnej Polska Strefa Inwestycji jest jednym z najpopularniejszych instrumentów wsparcia na realizację nowej inwestycji. Podczas planowania strategicznego, warto uwzględnić w harmonogramie czas na pozyskanie Decyzji o Wsparciu na inwestycję – przypominają eksperci PwC Polska.

Dotacje

Ścieżka SMART

Ścieżka SMART to nowy konkurs uruchomiony w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, który jest następcą popularnej “Szybkiej Ścieżki”. Przedsiębiorcy w ramach tego konkursu mogą liczyć na uzyskanie dotacji bezpośredniej na:

 • realizację projektów badawczo-rozwojowych
 • budowę lub rozwój własnej infrastruktury badawczej
 • wdrożenie innowacji,
 • podnoszenie kompetencji zespołu,
 • cyfryzacji przedsiębiorstwa,
 • Internacjonalizacji usług lub produktów,
 • zazielenienie przedsiębiorstwa.


Konkurs jest prowadzony w formacie modułowym co oznacza, że przedsiębiorca może dostosować zakres otrzymywanego wsparcia adekwatnie do kształtu swojego przedsięwzięcia. Należy jednak podkreślić, iż w ramach konkursu SMART, duże przedsiębiorstwa są zobligowane do realizacji co najmniej modułu B+R, a MŚP muszą zrealizować co najmniej moduł B+R albo moduł wdrożenie innowacji.

– Przewidujemy, że w tej perspektywie finansowej, Ścieżka SMART będzie najatrakcyjniejszą formą wsparcia przedsiębiorstw planujących realizację przedsięwzięć o charakterze badawczo-rozwojowym – zaznacza Marcin Idczak.

Tłumaczy, że przedsiębiorcy z branży mięsnej planujący opracowanie nowych innowacyjnych produktów (np. nowa receptura kabanosów) lub procesów (np. opracowanie automatyzacji linii przetwórczej), a jednocześnie mają dodatkowe potrzeby bieżące (np. zmniejszenie energochłonności produkcji) powinni rozważyć złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach tego konkursu.

Nabór będzie realizowany w kilku turach do końca października 2023 natomiast można założyć, iż konkurs będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Alokacja przeznaczona na konkurs w 2023 roku to ponad 10 mld zł.

Kredyt ekologiczny

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) planuje ogłoszenia nowego konkursu, w ramach którego będzie można składać wnioski o dotacje na wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury. Konkurs będzie skierowany do przedsiębiorstw o statusie MŚP, Small Mid-Caps i Mid-Caps.

W ramach konkursu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie do 70 proc. (w zależności od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa) na:

 • zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia,
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub ich części w celu poprawy efektywności energetycznej,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • wydatki ponoszone na usługi doradcze.
 • zakup, instalacja i uruchomienie OZE.


Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w dwóch turach do 17 sierpnia i 21 listopada (daty zakończenia naboru wniosków mogą ulec zmianie). Alokacja przewidziana w ramach konkursu to ponad 600 mln zł. Przedsiębiorcy z branży mięsnej planujący wdrożenie ekoinnowacji do własnej działalności, powinni uwzględnić ten instrument w swoich planach strategicznych.

Kredyt technologiczny

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotowuje się do ogłoszenia konkursu, w ramach którego będzie można składać wnioski o dotacje na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, które prowadzą do uruchomienia nowych lub znacząco udoskonalonych produktów/ usług/ procesów. Konkurs będzie skierowany do przedsiębiorstw o statusie MŚP.

W ramach konkursu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie do 70 proc. (w zależności od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa) na:

 • Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia,
 • Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (możliwe ograniczenia w odniesieniu do wartości projektu),
 • Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części (możliwe ograniczenia w odniesieniu do wartości projektu),
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • Koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części,
 • Wydatki ponoszone na usługi doradcze,
 • Koszty uzyskiwania patentów.


– Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie od 23 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r. Alokacja przewidziana w ramach konkursu to prawie 600 mln zł. Przedsiębiorcy o statusie MŚP z branży mięsnej planujący wdrożenie innowacji i nowych technologii do własnej działalności, powinni uwzględnić ten instrument w swoich planach strategicznych – mówi Grzegorz Kuś.

Energia Plus

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór na konkurs o nazwie “Energia Plus”. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców planujących realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Konkurs jest szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorstw z branży mięsnej - pozwoli na sfinansowanie bieżących potrzeb inwestycyjnych prowadzących do zmniejszania kosztów działalności operacyjnej. Branża mięsna, która z założenia jest energochłonna, aktualnie zmaga się z wysokimi cenami energii. Program Energia Plus może być częściowo odpowiedzią na te zmagania.

Przedsiębiorcy będą mogli m.in. dofinansować następujące technologie:

 • Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;
 • Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;
 • Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 • Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
 • Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z biologicznych odpadów w tym osadów;
 • Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).


Eksperci PwC Polska wskazują, że przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością umorzenia do 10 proc. wypłaconej kwoty (ale nie więcej niż 1 mln zł).

Wnioski należy składać najpóźniej do 13.12.2024 r., chyba że wcześniej dojdzie do wyczerpania alokacji środków. Alokacja przeznaczona na konkurs to 566,931 mln zł.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także